An ongoing photo blog.

Noah Bershatsky

Noah Bershatsky

I was a nerd before hipsters were cool.